Меню  

Cъобщения

„БАЛКАН АГРИКАЛЧАРАЛ“ ООД ПОДПИСА ДОГОВОР  С МТСП  ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

На 12.02.2020г. „БАЛКАН АГРИКАЛЧАРАЛ“ ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с  МТСП  по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, Инвестиционен приоритет № 6:Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции, Специфична цел 3: Увеличаване броя на заетите лица, работещи в сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ, екологосъобразната икономика, „белия” сектор и сектора на персоналните услуги, преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда, творческия и културния сектори, подобрили своите знания и умения с подкрепата на ОП РЧР.

Наименование на процедурата: BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“ за проект BG05M9OP001-1.057 -0199  “ Инвестиране в нови знания и умения, за повишаване капацитета и продуктивността на служителите на фирма „БАЛКАН АГРИКАЛЧАРАЛ“ ООД“.

Обща стойност на проекта: 51 800 лева, от които 31 080 лева одобрен размер на  БФП и 20 720 лева съфинансиране на кандидата.

Основни цели на проекта:

Повишаване адаптивността, устойчивостта и качеството на човешкия капитал в „БАЛКАН АГРИКАЛЧАРАЛ“ ООД чрез провеждане на обучения за повишаване на уменията и и компетенциите на служителите им. Проектът ще допринесе за осигуряване на квалифицирана и гъвкава работна ръка, която да представлява гаранция за високо и стабилно равнище на заетостта на работната сила. Реализацията на проекта е предпоставка за повишаване конкурентоспособността на българската икономика, основана на знанието в контекста на стратегическите цели на Европа 2020. Общата цел на проекта напълно съответства на главната цел на процедура „Умения“ по ОПРЧР и Приоритетна ос 1 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места“.

За постигане на целите е предвидена следната дейност:

Специфични обучения за 14 лица на тема – „Надграждане на професионалните знания и умения на служителите в областта на преработката на зеленчуци“ ;

Обучение по ключова компетентност „Английски език

*Документацията за участие и публичната покана може да изтеглите от прикаченият линк.

Галерия